START21ART

POKYNY PRE ČLENOV POROTY

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov škôl umeleckého priemyslu pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

21.09.2021 Vyhlásenie súťaže
21.09.2021 - 30.11.2021 Registrácia školy a študentov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia porotcov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia súťažných diel a vkladanie ich zdigitalizovanej podoby do webového priestoru súťaže
21.02.2022 - 31.03.2022 Hodnotenie diel porotou
15.04.2022 Zverejnenie výsledkov súťaže
16.04.2022 - 01.05.2022 Verejná elektronická aukcia všetkých súťažných diel

Profesijným garantom súťaže je porota tvorená zástupcami vysielajúcich škôl a ďalšími zástupcami z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania. Každá zúčastnená škola môže nominovať jedného porotcu. Ďalšie osobnosti slovenského umenia a umeleckého vzdelávania nominuje do poroty organizátor súťaže.
Zoznam porotcov bude zverejnený na stránke www.start21art.sk.

Pokyny pre členov poroty:

  • Porotca sa zaregistruje do súťaže cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk najneskôr do 21.01.2022 prostredníctvom kódu, ktorý mu poskytne vysielajúca škola alebo organizátor.
  • Diela budú hodnotené on-line na základe ich zdigitalizovanej podoby v čase stanovenom v harmonograme súťaže.
  • Porotca podľa svojho uváženia vyberie zo všetkých súťažných diel 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, horšie 20 bodov atď. Každú bodovú hodnotu môže prideliť iba raz, t.j. nemôžu dve diela dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
  • Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a pridelených bodoch počas prebiehajúceho hodnotenia diel.

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00