Štatút súťaže START21ART

Článok I.
Základné ustanovenia
1.1. Štatút súťaže START21ART je záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá a podmienky výtvarnej súťaže vyhlasovanej NADÁCIOU KUBIKUM tak, aby boli presne a zrozumiteľne stanovené.
1.2. Súťaž je určená vybraným študentom štvrtého ročníka škôl umeleckého priemyslu v zmysle článku IV. tohto štatútu.
1.3. Súhlas s týmto štatútom je účastníkmi súťaže vyjadrený elektronickým potvrdením pri ich registrácii a je podmienkou účasti v súťaži.
Článok II.
Vyhlasovateľ a organizátor
2.1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je NADÁCIA KUBIKUM, zriadená ku dňu 7.7.2010 s registračným číslom 203/Na-2002/956, so sídlom Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO: 42213495. Ďalej len „vyhlasovateľ“ alebo "organizátor"
Článok III.
Cieľ súťaže
3.1. Hlavným cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry a pomôcť im:
  • pripraviť sa na umeleckú prax, resp. umelecké povolanie
  • získať skúsenosti a spoznať špecifiká umeleckého priestoru
  • získať autorské zručnosti a bližšie sa oboznámiť s autorskými právami a povinnosťami (samostatnosť, sebadisciplína, ďalšie vzdelávanie,...)
3.2. Ďalšími cieľmi súťaže sú:
  • zviditeľnenie mladých umelcov - študentov
  • vytvorenie pozitívneho príkladu pre ostatných umelcov - študentov
  • prezentácia umeleckých vzorov
  • rozširovanie povedomia o autoroch a ich dielach, umeleckých školách a inštitúciách
  • podpora umeleckej tvorby
  • podpora umeleckého vzdelávania - škôl a pedagógov
  • podpora umenia a kultúry v danom štáte, regióne a pod.
Článok IV.
Súťažiaci
4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť vybraní študenti štvrtého ročníka škôl umeleckého priemyslu. Vybraní znamená, že študenta musí nominovať škola, na ktorej tento študuje v aktuálnom roku (ďalej aj len ako "škola" alebo "vysielajúca škola"). Spôsob výberu nominovaných študentov si volí škola. Podmienkou účasti študenta v súťaži je jeho plnoletosť v čase registrácie do súťaže.
4.2. Škola môže nominovať do súťaže maximálne 10 % zo všetkých študentov posledného (štvrtého) ročníka v aktuálnom školskom roku a to nasledovným kľúčom: Na každých začatých desať študentov štvrtého ročníka jeden nominovaný súťažiaci. (Teda napr. pri počte 1 až 10 študentov štvrtého ročníka bude jeden nominovaný súťažiaci, pri počte 11 študentov už môžu byť nominovaní dvaja súťažiaci, atď.).
4.3. Súťaž umožňuje súťažiacemu, aby bol počas súťaže vedený pedagógom vysielajúcej školy (ďalej aj len ako "pedagóg - garant"). Jeho meno uvedie súťažiaci pri registrácii svojho súťažného diela.
Článok V.
Harmonogram súťaže
5.1. Harmonogram súťaže:
21.09.2021 Vyhlásenie súťaže START21ART
21.09.2021 - 30.11.2021 Registrácia školy na stránke www.start21art.sk cez on-line formulár
21.09.2021 - 30.11.2021 Registrácia študenta na stránke www.start21art.sk cez on-line formulár
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk cez on-line formulár
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia diel a vkladanie ich zdigitalizovanej podoby
21.02.2022 - 31.03.2022 Hodnotenie diel porotou
15.04.2022 Zverejnenie výsledkov na webovej stránke súťaže
16.04.2022 - 01.05.2022 Aukcia súťažných diel
Článok VI.
Súťažné dielo
6.1. Každý autor môže do súťaže prihlásiť len jedno dielo.
6.2. Dielo musí byť vytvorené exkluzívne pre túto súťaž a pred súťažou nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.
6.3. Tému diela vyhlasuje organizátor súčasne s vyhlásením súťaže.
6.4. Použitá technika je vecou voľného výberu autora pokiaľ ju organizátor bližšie nešpecifikoval.
6.5. Rozmer súťažného diela nesmie byť menší ako 20 x 29 cm a nesmie byť väčší ako 100 x 70 cm.
6.6. Dielo musí byť podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok - kedy dielo vzniklo, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
6.7. Súťaž neumožňuje zaradenie diel, ktoré vznikli spoluprácou viacerých autorov rovnako ako viacdielne diela, tzv. polyptychy.
6.8. Súťažné dielo registrovaného študenta schvaľuje vysielajúca škola.
6.9. Dielo bude hodnotené na základe jeho zdigitalizovanej podoby
6.9.1. Požadované parametre zdigitalizovanej podoby diela sú: minimálne 3000 px a rozlíšenie minimálne 72 dpi.
6.9.2. Maximálna veľkosť súboru (zdigitalizovaná podoba diela) je 10 MB
6.9.3. Povolený formát vkladaného súboru : JPEG, SVG, PNG
6.9.4. Za vyhotovenie a nahranie zdigitalizovanej podoby diela do systému v požadovanej kvalite zodpovedá študent.
6.10. Vysielajúca škola pri registrácii diela potvrdí, že dielo a jeho zdigitalizovaná podoba zodpovedajú súťažným podmienkam. Tým je dielo definitívne prihlásené do súťaže a ďalšia manipulácia s dielom a jeho zdigitalizovanou podobou nie je možná!
6.11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže diela, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto štatúte, prípadne diela, ktoré sú urážlivé, hanlivé, v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujúce reputáciu vyhlasovateľa.
6.12. Od momentu registrácie súťažného diela sa toto dielo stáva vlastníctvom vyhlasovateľa na základe darovacej a licenčnej zmluvy, uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a autorom diela. Súťažiaci po zaregistrovaní diela vytlačí Darovaciu a licenčnú zmluvu v dvoch vyhotoveniach, doplní svoje údaje a podpíše ju. Následne ju pošle poštou na adresu:
NADÁCIA KUBIKUM, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina.
Nedoručenie podpísanej Darovacej a licenčnej zmluvy organizátorovi je dôvodom na vyradenie diela zo súťaže.
6.13. Po ukončení registrácie zozbiera súťažné diela organizátor súťaže na vlastné náklady. Vysielajúca škola a súťažiaci študent sa zaväzujú poskytnúť pri tom organizátorovi maximálnu súčinnosť.
6.14. Po skončení súťaže zostane zdigitalizovaná podoba diela zverejnená na webovej stránke www.start21art.sk ako súťažné dielo daného ročníka súťaže.
6.15. Súčasťou súťaže je verejná elektronická aukcia súťažných diel. Podmienky aukcie sú bližšie špecifikované v článku X. tohto štatútu.
Článok VII.
Porota a hodnotenie súťažných diel
7.1. Súťažné diela sú hodnotené porotou tvorenou zástupcami vysielajúcich škôl a ďalšími zástupcami z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania.
7.2. Každá vysielajúca škola má právo nominovať jedného porotcu. Za týmto účelom jej bude vygenerovaný kód porotcu, ktorého použitie bude podmienené registráciou aspoň jedného súťažiaceho.
7.3. Ďalších zástupcov z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania nominuje do poroty organizátor súťaže.
7.4. Pravidlá hodnotenia súťažných diel
7.4.1. Hodnotenie diel prebieha v on-line priestore a každý porotca hodnotí prihlásené diela na základe ich zdigitalizovanej podoby.
7.4.2. Porotca hodnotí diela identifikované len prideleným kódom, nie sú mu sprístupnené mená ani iné údaje autorov jednotlivých diel.
7.4.3. Porotca vyberie zo všetkých súťažných diel podľa svojho uváženia 21 najlepších a pridelí im body od 1 do 21, pričom najlepšie dielo dostane 21 bodov, druhé najlepšie 20 bodov atď.. Každú bodovú hodnotu môže prideliť len raz, t.j. nemôžu dve diela dostať rovnaký počet bodov od jedného porotcu.
7.4.4. Porotcovia sú viazaní mlčanlivosťou o ich hodnotení súťažných diel a pridelených bodoch, počas prebiehajúceho hodnotenia diel.
7.4.5. Podľa súčtu pridelených bodov všetkými porotcami bude určené poradie súťažných diel.
7.4.6. Pri rovnosti bodov o poradí a rozdelení cien rozhoduje vyhlasovateľ súťaže.
7.4.7. Rozhodnutie poroty je neodvolateľné.
Článok VIII.
Podmienky registrácie
8.1. Podmienky a postup registrácie školy:
8.1.1. Škola sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže, článok V. tohto štatútu a zadaním počtu študentov, ktorí môžu byť nominovaní do súťaže podľa kľúča uvedeného v Článku IV., bod 4.2. tohto štatútu
8.1.2. Po úspešnej registrácii budú škole vygenerované jedinečné kódy pre súťažiacich a porotcu nominovaných školou, potrebné pre ich registráciu do súťaže.
8.1.3. Škola tieto kódy pridelí nominovanému porotcovi a nominovaným študentom spĺňajúcim podmienky podľa článku IV. bod 4.1. Výber študenta je v kompetencii školy.
8.1.4. Registráciou v súťaži škola vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
8.2. Podmienky a postup registrácie študenta:
8.2.1. Študent sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk prostredníctvom kódu získaného od školy, ktorá ho nominovala do súťaže. Registrovať sa môže v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (článok V. tohto štatútu).
8.2.2. Registráciou v súťaži študent vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
8.3. Podmienky a postup registrácie súťažného diela:
8.3.1. Zaregistrovaný študent prihlási do súťaže dielo jeho zaregistrovaním a vložením jeho zdigitalizovanej podoby do určeného priestoru na webovej stránke súťaže START21ART v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (článok V. tohto štatútu).
8.3.2. Študent zodpovedá za vyhotovenie a nahranie zdigitalizovanej podoby diela do systému v požadovanej kvalite v zmysle článku VI. bod 6.9. tohto štatútu.
8.3.3. Študent pri registrácii svojho súťažného diela uvedie meno pedagóga - garanta, ktorý ho viedol počas súťaže.
8.3.4. Zaregistrované dielo musí schváliť vysielajúca škola, článok VI. bod 6.10. tohto štatútu.
8.3.5. Po schválení diela školou je dielo definitívne prihlásené do súťaže a akákoľvek ďalšia manipulácia s dielom a jeho zdigitalizovanou podobou je zakázaná.
8.4. Podmienky a postup registrácie porotcov nominovaných školami zúčastnenými v súťaži:
8.4.1. Každá zúčastnená škola môže nominovať jedného porotcu. Za týmto účelom jej bude pridelený vygenerovaný kód určený na registráciu porotcu do súťaže. Kód porotcu bude možné použiť po zaregistrovaní aspoň jedného súťažiaceho danej školy.
8.4.2. Porotca sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk prostredníctvom kódu získaného od školy, ktorá ho nominovala ako porotcu. Registrovať sa môže v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (článok V. tohto štatútu).
8.4.3. Registráciou v súťaži sa porotca zaväzuje hodnotiť diela v zmysle článku VII bodu 7.4. a nasledujúcich tohto štatútu, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade so všeobecnými etickými princípmi.
8.4.4. Registráciou v súťaži porotca vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
8.5. Podmienky a postup registrácie porotcov nominovaných organizátorom súťaže:
8.5.1. Porotca sa do súťaže prihlási zaregistrovaním sa cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk prostredníctvom kódu zaslaného pozývacím e-mailom od organizátora súťaže. Registrovať sa môže v stanovenom termíne v zmysle Harmonogramu súťaže (článok V. tohto štatútu).
8.5.2. Porotca nominovaný organizátorom súťaže nesmie byť v zamestnaneckom ani obdobnom vzťahu so školou, ktorá sa účastní súťaže.
8.5.3. Registráciou v súťaži sa porotca zaväzuje hodnotiť diela v zmysle článku VII bodu 7.4. a nasledujúcich tohto štatútu, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade so všeobecnými etickými princípmi.
8.5.4. Registráciou v súťaži porotca vyjadruje svoj súhlas so súťažnými podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
Článok IX.
Výhra, ceny a odmeny
9.1. Škola, ktorej študent sa umiestni v poradí na prvom mieste, dostane od vyhlasovateľa súťaže výhru 2121,- eur určenú na ďalší rozvoj umeleckého vzdelávania.
9.2. Študenti, ktorých diela sa umiestnili v poradí na miestach 1. - 21. vyhrávajú každý 210,- eur.
9.3. Pedagógovia - garanti študentov, ktorých diela sa umiestnili v poradí na miestach 1. - 21. vyhrávajú každý 210,- eur
9.4. Všetci zúčastnení študenti dostanú ako odmenu za účasť v súťaži vecné ceny podľa rozhodnutia vyhlasovateľa súťaže.
9.5. Po skončení súťaže budú všetky diela postúpené do verejnej e-aukcie. Autorom diel bude vyplatená odmena vo výške 21% z vydraženej ceny ich diela na podporu ich ďalšieho vzdelávania.
9.6. Všetky odmeny podliehajú zdaneniu v zmysle platnej legislatívy v čase ich vyplácania.
Článok X.
Elektronická aukcia súťažných diel
10.1. Všetky súťažné diela sú po vyhlásení výsledkov súťaže postúpené do verejnej aukcie, ktorá sa riadi dražobným poriadkom vydaným v súlade so zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov.
10.2. Podmienky, spôsob, miesto a čas konania aukcie určí organizátor súťaže.
10.3. Navrhovateľom dražby je NADÁCIA KUBIKUM.
10.4. Vyvolávaciu cenu jednotlivých diel určí navrhovateľ dražby.
10.5. NADÁCIA KUBIKUM poskytne jednotlivým autorom diel odmenu vo výške 21% z vydraženej ceny ich diela na podporu ich ďalšieho vzdelávania.
10.6. Zvyšný výťažok z dražby použije NADÁCIA KUBIKUM v súlade s podmienkami uvedenými v jej nadačnej listine.
10.7. Podmienkou vyplatenia príspevku podľa bodu 10.5. tohto článku je úspešné ukončenie aukcie, potvrdenie zo strany vydražiteľa o prijatí predmetu dražby, ako aj pripísanie predajnej sumy za vydražené dielo na účet NADÁCIE KUBIKUM.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1. Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Víťazi nie sú oprávnení požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec poskytnutej odmeny. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, ako sú plnenia uvedené v týchto pravidlách.
11.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená.
11.3. Účasťou v súťaži udeľuje účastník organizátorovi súťaže súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jeho propagácie a vyhodnotenia za dodržania príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručenému oprávnenému subjektu odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže).
11.4. Účastníci a výhercovia zároveň súhlasia s tým, že sa môže od nich požadovať, aby sa zapojili do propagačných aktivít bez ďalšieho súhlasu a bez nároku na odmenu v akejkoľvek forme za tieto propagačné aktivity. Takáto propagácia môže zahŕňať okrem iného ich mená, fotografie z odovzdávania cien atď.
11.5. Všetky osobné údaje poskytnuté organizátorovi budú použité výhradne v súvislosti s touto súťažou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou pre účely súťaže (vrátane následnej propagácie, tak ako je uvedené v tomto štatúte).
11.6. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené odmenou alebo v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou odmenou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania odmeny.
11.7. V prípade rozporu medzi štatútom súťaže a textami uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených verejnosti, platí znenie tohto štatútu.
11.8. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže.

V Žiline, dňa 21.7.2021