START21ART

PROPOZÍCIE K SÚŤAŽI

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov škôl umeleckého priemyslu pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť každá škola umeleckého priemyslu, pôsobiaca na Slovensku, ktorá sa zaregistruje na stránke www.start21art.sk.

Škola si vyberie študentov, ktorí ju budú reprezentovať! Nominovať však môže maximálne 10% zo všetkých svojich študentov posledného (štvrtého) ročníka. (Na každú začatú desiatku študentov, jeden nominovaný súťažiaci.) Nominovaný študent musí byť v čase registrácie do súťaže plnoletý.

Súťaž umožňuje súťažiacemu, aby bol počas súťaže vedený pedagógom vysielajúcej školy. Meno tohto pedagóga - garanta uvedie súťažiaci pri registrácii svojho súťažného diela.

Každý študent môže do súťaže prihlásiť jedno svoje dielo vytvorené exkluzívne pre túto súťaž. Pred súťažou toto dielo nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.

 • Téma pre tento ročník súťaže je: "Začiatok ..."
 • Použitá technika je vecou voľného výberu autora.
 • Rozmery súťažného diela:
  • minimálne: 20 x 29 cm
  • maximálne: 100 x 70 cm
 • Dielo musí byť podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
 • Dielo bude hodnotené on-line na základe jeho zdigitalizovanej podoby.
  Táto musí mať požadované parametre a kvalitu: minimálne 3000 px a rozlíšenie minimálne 72 dpi, maximálna veľkosť súboru (zdigitalizovaná podoba diela) je 10 MB, povolené formáty vkladaného súboru sú JPEG, SVG, PNG.

Profesijným garantom súťaže je porota tvorená zástupcami vysielajúcich škôl a ďalšími zástupcami z oblasti umeleckej praxe a vzdelávania. Každá zúčastnená škola môže nominovať jedného porotcu. Ďalšie osobnosti slovenského umenia a umeleckého vzdelávania nominuje do poroty organizátor súťaže. Zoznam porotcov bude zverejnený na stránke www.start21art.sk.

Časový harmonogram súťaže:

21.09.2021 Vyhlásenie súťaže
21.09.2021 - 30.11.2021 Registrácia školy a študentov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia porotcov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia súťažných diel a vkladanie ich zdigitalizovanej podoby do webového priestoru súťaže
21.02.2022 - 31.03.2022 Hodnotenie diel porotou
15.04.2022 Zverejnenie výsledkov súťaže
16.04.2022 - 01.05.2022 Verejná elektronická aukcia všetkých súťažných diel

Ceny:

 • 2121 eur pre školu, ktorej študent sa umiestnil na prvom mieste, určených na ďalší rozvoj umeleckého vzdelávania
 • 210 eur pre prvých 21 študentov (TOP21) na podporu ich ďalšej tvorby
 • 210 eur pre pedagógov, ktorí v súťaži viedli študentov umiestnených na miestach 1. až 21.
 • vecné ceny od sponzorov a organizátora súťaže pre všetkých zúčastnených súťažiacich
 • Po skončení súťaže sa bude konať verejná elektronická aukcia všetkých súťažných diel. Za vydražené dielo autor získa 21% z vydraženej sumy na podporu svojho ďalšieho vzdelávania.

Všetky súťažné diela aj s profilmi autorov budú publikované v knižnej forme.

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00