START21ART

POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH ŠTUDENTOV

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov škôl umeleckého priemyslu pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

21.09.2021 Vyhlásenie súťaže
21.09.2021 - 30.11.2021 Registrácia školy a študentov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia porotcov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia súťažných diel a vkladanie ich zdigitalizovanej podoby do webového priestoru súťaže
21.02.2022 - 31.03.2022 Hodnotenie diel porotou
15.04.2022 Zverejnenie výsledkov súťaže
16.04.2022 - 01.05.2022 Verejná elektronická aukcia všetkých súťažných diel

Pokyny pre súťažiaceho študenta:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti škôl umeleckého priemyslu nominovaní školou, na ktorej študujú
 • Škola pridelí študentovi vygenerovaný kód, prostredníctvom ktorého sa študent zaregistruje do súťaže cez on-line formulár na webovej stránke www.start21art.sk najneskôr do 30.11.2021.
  Nominovaný študent musí byť v čase registrácie do súťaže plnoletý.
 • Študent zaregistruje svoje súťažné dielo a vloží jeho zdigitalizovanú podobu na www.start21art.sk v stanovenom čase podľa harmonogramu súťaže - najneskôr do 21.1.2022.
 • Študent, vedený počas súťaže pedagógom vysielajúcej školy, uvedie meno tohto pedagóga - garanta pri registrácii svojho súťažného diela.
 • Dielo musí spĺňať stanovené parametre podľa súťažných podmienok:

  • Dielo musí byť vytvorené exkluzívne pre túto súťaž, pred súťažou toto dielo nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.
  • Téma pre tento ročník súťaže je: "Začiatok ..."
  • Použitá technika je vecou voľného výberu autora.
  • Rozmery súťažného diela: minimálne: 20 x 29 cm, maximálne: 100 x 70 cm.
  • Dielo musí byť podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Dielo bude porotou hodnotené on-line na základe jeho zdigitalizovanej podoby. Táto musí zodpovedať jeho reálnemu vyhotoveniu a musí mať požadované parametre a kvalitu: minimálne 3000 px a rozlíšenie minimálne 72 dpi, maximálna veľkosť súboru (zdigitalizovaná podoba diela) je 10 MB, povolené formáty vkladaného súboru sú JPEG, SVG, PNG.
 • Po registrácii súťažného diela súťažiaci študent požiada školu o odsúhlasenie registrovaného diela. Až po schválení diela školou, je dielo prihlásené do súťaže!
 • Študent po zaregistrovaní súťažného diela vytlačí Darovaciu a licenčnú zmluvu v dvoch vyhotoveniach, doplní svoje údaje a podpíše ju. Následne ju pošle poštou na adresu:
  NADÁCIA KUBIKUM, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina.
  Nedoručenie podpísanej Darovacej a licenčnej zmluvy organizátorovi je dôvodom na vyradenie diela zo súťaže.
 • Študent odovzdá súťažné dielo škole, kde ho organizátor po ukončení registrácie diel vyzdvihne.

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00